ALLA ÄR LIKA VÄRDA

Temat vid Dövas Dag i Malmö 2023 blir ”Alla är lika värda”. Vi bjuder in föreläsare som berör främjandet av allas lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Detta är en viktig del i Sveriges Dövas Riksförbunds likabehandlingsplan. Vi behöver implementera likabehandlingsplanen i dövrörelsen.